fbpx
  • Tòa Nhà Vietcombank Tower, Lầu 21, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCMC, Viet Nam

Trang chủ » Khác » TÓM TẮT NHỮNG CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI CỦA USCIS

TÓM TẮT NHỮNG CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI CỦA USCIS

US citizenship and immigration

Vào ngày 6 tháng 10 năm 2022, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố một bảng cập nhật chính sách , thông báo rằng cơ quan đang cập nhật Sổ tay về Chính sách để kết hợp các thay đổi do Đạo luật Chính trực và Cải cách EB-5 năm 2022 (“RIA”). Đây là lần đầu tiên USCIS cập nhật sổ tay chính sách của mình kể từ khi RIA trở thành luật vào ngày 15 tháng 3 năm 2022.

Những điểm nổi bật : 

  • Kết hợp các thay đổi đối với số tiền đầu tư và định nghĩa khu vực việc làm được nhắm mục tiêu, cũng như các định nghĩa mới cho các dự án cơ sở hạ tầng, vốn và doanh nghiệp thương mại mới do Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022 đối với các kiến ​​nghị được nộp vào hoặc sau ngày 15 tháng 3 năm 2022.
  • Điều chỉnh chính sách của USCIS về việc triển khai thêm với quy chế mới.
  • Giải thích rằng, theo luật, đối với các đơn kiến ​​nghị được nộp vào hoặc sau ngày 15 tháng 3 năm 2022, các nhà đầu tư gộp khoản đầu tư của họ với các nhà đầu tư EB-5 khác phải thực hiện thông qua Chương trình Trung tâm Khu vực (Regional Center).
  • Phản ánh yêu cầu luật định rằng, vào hoặc sau ngày 14 tháng 5 năm 2022, các nhà đầu tư chỉ có thể nộp đơn kiến ​​nghị mới dựa trên trung tâm khu vực (Đơn xin nhập cư mẫu mới nhất của Nhà đầu tư Trung tâm Khu vực ( Mẫu I-526E )) sau khi trung tâm khu vực đã nộp Đơn xin Phê duyệt Đầu tư vào một Doanh nghiệp Thương mại mẫu mới nhất ( Mẫu I-956F ) và phần trăm cụ thể của các công việc được yêu cầu phải là các công việc trực tiếp, có thể được ước tính bằng các phương pháp có giá trị về mặt kinh tế và theo thống kê. Ngoài ra, các công việc gián tiếp có thể bao gồm những công việc ước tính được tạo ra theo một phương pháp phân bổ công việc cho những việc làm tiềm năng với điều kiện đó không phải là những công việc hiện đang luân chuyển.
  • Kết hợp các quy định pháp luật mới cho các điều khoản mua lại và nguồn quỹ hợp pháp cho các đơn kiện được nộp vào hoặc sau ngày 14 tháng 5 năm 2022.
  • Kết hợp các thay đổi theo luật cho phép nộp đơn đồng thời để điều chỉnh trạng thái, lưu giữ ngày ưu tiên và khả năng đủ điều kiện để được miễn trừ INA 245 (k).
  • Sửa đổi tên của Mẫu đơn I-526 từ Đơn xin nhập cư của Doanh nhân nước ngoài thành Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư độc lập và thêm các tham chiếu đến Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư Trung tâm Khu vực (Mẫu I-526E).

Nguồn: IIUSA

Quý nhà đầu tư quan tâm đến dự án theo Chương trình Định cư Mỹvui lòng để lại thông tin tại mẫu đơn bên dưới. Chuyên viên tư vấn của Vic & Partners sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được thông tin.

Đánh giá hồ sơ miễn phí